Bakalářské a diplomové práce

Upozorňujeme na nutnost včasného zadání studentských prací. Termíny se řídí Pravidly pro organizaci studia na FF UK, doporučujeme však bakalářské i diplomové práce zadat nejpozději rok před plánovanou obhajobou. Je výhodné začít projednávat téma a postup práce v dostatečném předstihu před úředními termíny.

Bakalářské a diplomové práce je třeba odevzdat nejméně tři týdny před obhajobou (konkrétní termín bude vždy uveden na webových stránkách FÚ).

Zadání práceTermíny odevzdáníTématické okruhyFormální náležitosti

Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Zadání bakalářské/diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce. Student nebo vedoucí práce pošle MAILEM na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz) následující:

  • Typ práce (bakalářská/diplomová)
  • Název práce v jazyce práce
  • Jazyk práce
  • Název práce v angličtině + češtině
  • Vedoucí práce
  • Obor práce (studijní obor nebo modul)
  • Řešitel (celé jméno studenta)

Poté bude sekretariátem ÚGS provedeno přiřazení práce studentovi v SIS. Student poté bude vyzván, aby vyplnil další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury).

Po vyplnění povinných polí, prosím opět dejte vědět na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě sekretariát formulář vytiskne a dá podepsat vedoucímu práce, řediteli katedry a odevzdá formulář na SO).

V případě, že student bude měnit již schválené zadání BP/DP (název, vedoucí práce) neobrací se na katedru, ale na Jaroslava Jiráka  -jaroslav.jirak@ff.cuni.cz

Kontaktní osoby pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení:

Jaroslav Jirák (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz), Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz)

Upozorňujeme studenty, že termíny odevzdání diplomových i bakalářských prací jsou

 • 31.3. (květnový termín SZZK),
 • 31.7. (zářijový termín SZZK),
 • 30.11. (lednový termín SZZK).

Tyto termíny je nutno bezpodmínečně dodržet.

Pokud si vedoucí práce nebo oponent od studenta explicitně nevyžádá tištěnou verzi, bakalářské a diplomové práce se odevzdávají pouze v elektronické podobě. Vedoucí práce a oponenti nicméně mají právo studenta o tištěnou verzi požádat. V takovém případě musí být práce svázaná alespoň v měkké/kroužkové vazbě a musí být identická s elektronickou verzí odevzdanou prostřednictvím SISu. Pro tento případ také platí, že teprve poté, co je odevzdána elektronická i tištěná verze, sekretariát ÚGS potvrdí, že student odevzdal vše v termínu a v pořádku.

Martin Humpál
Pavel Dubec
Helena Březinová
 • moderní skandinávská literatura
 • romantismus
 • Hans Christian Andersen
 • naratologie
 • modernismus
Jiří Starý
Hana Štěříková

Pravidla, manuály a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání prací

Upozorňujeme, že SIS nově umožňuje nahrát soubory pouze ve formátech PDF/A-1a nebo PDF/A-2u..

 

Kvalifikační práce jsou zveřejněny v Digitálním repozitáři UK.(Klíčová slova: Skandinavistika, Ibsen, norština, dansk, atd…)

Obhájené práce na Skandinavistice a ÚGS (1973 do 2016):

Seznam prací obhájených na skandinavistice k dispozici zde: Diplomové práce – Skandinavistika

Obhájené práce na Skandinavistice a ÚGS (2000 do současnosti):

Úvod > Studium > Bakalářské a diplomové práce