Studentské granty

Stipendia a granty UK

Studenti mají možnost během svého studia požádat o řadu grantů a stipendií ke zlepšení svých studijních výsledků a zapojení se do výzkumu.

Informace jednotlivým grantům a  stipendiím se proměňují. Přesné informace najdete vždy na stránkách příslušného odboru nebo instituce. Informace uvedené níže jsou proto pouze ilustrační!

První krok: pročtěte si stránku: Financování studentské vědy.

Studentská pregraduální věda

Soutěž o podporu pregraduální studentské vědecké činnosti (SVS) vypisuje na začátku září děkan FF UK. Návrhy vědeckovýzkumných projektů mohou předkládat studentky a studenti FF UK nastupující v akademickém roce  do 2.–4. ročníku bakalářského studia nebo do 1.–3. ročníku navazujícího magisterského studia.

Termíny podání: září (sledujte nástěnku FF UK)

Částka: do 50.000 Kč.

Potřebné formality: 1) projekt, 2) finanční rozvaha, 3) doporučení pedagoga, 4) vyplnit žádost.

Pravidla soutěže.

 

SVV – podpora studentské vědy

Specifický vysokoškolský výzkum (SVV) slouží na úhradu výdajů spojených s badatelskou činností a nutným cestováním. Určené pro studenty magisterských a doktorských programů.

Termín žádostí: leden

Doba trvání: 1 rok

Grantová agentura UK (GA UK)

Podání žádosti: ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: 360 000/rok

Max. doba: 3 roky

K úspěšné žádosti je třeba mít přesnou představu o: záměru výzkumu, rozvržení finančních prostředků, řešitelském týmu a výstupech (vědecké články, monografie, výstava, atp.).

Pro vstup do aplikace potřebujete pouze číslo studenta. Jakožto spoluřešitele můžete do svého řešitelského týmu zahrnout svého školitele, ostatní studenty UK, akademiky, ale také externisty.

Odměnou za vaši práci je stipendium v maximální výši 100 000,- Kč za rok.

Do rozpočtu můžete zahrnout: cestovné, pojistné (vygenerováno automaticky), režie (20 % z celkové částky je odvedeno fakultě, tato částka slouží na umoření administrativních aj. nákladů spojených s vaším projektem) a ostatní položky (materiál, služby, počítač, fotoaparát, atp.).

Předměty, které zakoupíte v rámci grantu jsou majetkem UK! (Pokud i po skončení projektu zůstáváte studentem či pracovníkem UK, lze se dohodnout na jejich dalším používání.) Náklady spojené s nákupem a cestováním je třeba doložit náležitými finančními doklady (jízdenky, letenka, paragon, atp.).

Grantový referát UK doporučuje přijít se jeden měsíc před uzávěrkou poradit.

Úspěšnost žádostí je cca 25 %.

Vnitřní granty FF UK

ŘÍJEN/LISTOPAD

Max. částka: není omezeno

Max. doba: 1 roky

Vnitřní granty FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK. Postup a forma jsou podobné jako v případě GA UK. Vnitřní granty vyhlašuje jednou ročně děkan FF UK. V případě, že podáte žádost také ke GA UK a budete úspěšní v obou případech, je nutné z jednoho projektu odstoupit!

Účelové stipendium FF UK

Účelové stipendium FF UK spravuje Studijní oddělení FF UK. Toto stipendium se udílí ex post, tj. na základě dosažených výsledků, úspěšných výstupů, atp. Tzn., že jej můžete využít na úhradl nákladů spojených s účastí na: konferenci, výjezd do zahraničí, atp. Výše cestovních náhrad není omezena.

Pravidla a formuláře naleznete na webu FF UK v odkazu, který je výše.

Externí grantové zdroje pro doktorandy

Grantová agentura ČR (GAČR)

Źadost o granty u GAČR může podat pouze fakulta, proto je nutné obrátit se na Grantový referát FF UK. Projekt musí posvětit vedoucí katedry a podepsat jej musí děkan. Podpis děkana opatří grantový referát. Žádost se podává prostřednictvím vlastní aplikace GAČR.

Rozvojové projekty MŠMT

S žadosmi o tyto granty je dobré obrátit se na Grantový referát FF UK.

Visegradský fond

Fullbrightovo stipendium

Fulbrightovo stipendium nabízí možnost studovat, přednášet či bádat v USA.

Úvod > Studium > Studentské granty