O studiu

Charakteristika studia:

Studium norštiny nebo dánštiny nebo švédštiny probíhá v oddělení skandinavistiky, které je součástí Ústavu germánských studií. Obor se profiluje jako filologický, tzn. zaměřený na jazyk a literaturu, nadto se studenti obeznámí se skandinávskými reáliemi a dějinami. Obor je sice zaměřený na zvládnutí jednoho skandinávského jazyka a poznání literatury dané země, ale i ostatních skandinávských zemí (Dánska, Norska a výběrově též Islandu), avšak zvládnutí jazyka je pouze předpokladem, nikoli vlastním cílem studia. Uchazeči, jimž jde výlučně o studium jazyka, dosáhnou svého cíle jednodušeji v jazykových školách. Absolvent bakalářského studia zmíněného oboru má zvládnout základy vědeckého myšlení o jazyce a literatuře, má se seznámit se základní odbornou literaturou a především má být schopen samostatného uvažování v rámci svého oboru, a to formou ústní i písemnou. V rámci tohoto zaměření se student naučí nejen orientovat v dané jazykové oblasti, ale především si osvojí obecnější schopnosti analytického uvažování a naučí se pracovat s informacemi.

Profil absolventa: 

Bakalářské studium: Absolvent získal základní znalosti jednoho skandinávkého jazyka (na úrovni B2 SERR). Zná reálie dané země a literaturu dané zedně, kulturu a historii celé Skandinávie. Uplatní se např. ve firmách obchodujících se Skandinávií, ve skandinávských firmách v ČR, v kulturních institucích, ve státní správě, ve sdělovacích prostředcích, v zastupitelských úřadech a v cestovním ruchu.

Magisterské studium: Absolvent ovládá na vysoké úrovni jeden skandinávský jazyk a bude mít pasivní znalost dvou zbývajících hlavních skandinávských jazyků. Má hluboké znalosti skandinávské literatury a znát kulturní, historické a sociální reálie evropského Severu. Dobře si osvojil práci s informacemi.

Studijní návaznost:

Po absolvování bakalářského studia je možno pokračovat dvouletým magisterským programem Skandinavistika a poté doktorským studijním programem Germánské a severské jazyky a literatury.

Úvod > Uchazeč > O studiu