V roce 2023 otevíráme bakalářské studium norštiny a navazující magisterský program Skandinavistiky

Váš zájem o norštinu, o norskou literaturu a kulturu nás velice těší. Abychom se na podzim 2023 společně mohli pustit do práce, přečtěte si pozorně následující informace o přijímacím řízení.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Norština (Bc)

Vizitka studijního programu Bc.: Germánská a severoevropská studia, specializace Skandinavistika. Rok 2023: modul norština

Předpokládaný počet přijatých: 40 uchazečů.

POPIS PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 65 minut)
  • test z angličtiny na úrovni B1 (max. 10 bodů) https://jc.ff.cuni.cz/zkousky/prijimaci-rizeni/
   Uchazeči, kteří se hlásí na více programů či dvouspecializací, u kterých přijímací zkouška zahrnuje test z angličtiny, píší test pouze jednou a výsledek se jim započítává pro všechny programy a dvouspecializace.
  • skandinávské reálie a dějiny (max. 30 bodů)
  • skandinávská literatura (max. 30 bodů)
  • základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů)

Příklady otázek z reálií, dějin, jazyka a literatury zde.

Uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:

 • Knut Hamsun: Hlad. Praha (Dybbuk, 2016)
 • Erlend Loe: Doppler. (Zlín: Kniha Zlín, 2017)
 • Helga Flatlandová: Když můžeš, zůstaň. Když musíš, odjeď. (Brno: Větrné mlýny, 2015)

Doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:

Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011

Štěpán, Jiří. Švédsko. 1. Praha: Libri, 2010

Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

 

Jazykovědná příprava:

Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012

 

Více informací se dozvíte na Dni otevřených dveří FF UK.

 

Informace z předcházejících dnů otevřených dveří:

 

Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika (NMgr)

vizitka studijního oboru: Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika

Předpokládaný počet přijatých: 20

POPIS PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

1. písemná část (celkem 50 bodů) 
– 2 kratší eseje (1 literární a 1 jazykovědná) na zadané téma v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština)
– doba trvání zkoušky: 2 hodiny
Hodnotí se:
a. věcný obsah (25 bodů)
b. vyjadřovací schopnosti v daném jazyce (25 bodů)
2. ústní část (celkem 50 bodů)
– motivační pohovor v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština)
Hodnotí se:
a. motivace ke studiu (max 25 bodů)
i. přesvědčivá motivace (důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia): 16-25 bodů
ii. částečně přesvědčivá motivace (poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia): 8-15 bodů
iii. nedostatečná motivace (nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia): 0 – 7 bodů
b. kvalita ústního projevu v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (25 bodů)
– seznam četby u zkoušky nevyžadujeme
Možnost prominutí přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky – lze, pokud je průměrná známka státní bakalářské zkoušky (oborů Dánská/Švédská/Norská studia, resp. modulů dánština/norština/švédština nebo oborů se srovnatelnou náplní) 1.5
Úvod > Uchazeč > V roce 2023 otevíráme bakalářské studium norštiny a navazující magisterský program Skandinavistiky