Přijímací zkoušky


 

Bakaláři (modul dánština, norština, švédština)
 • Studijní program: Germánská a severoevropská studia, specializace Skandinavistika.
  • Rok 2022: modul švédština
 • Předpokládaný počet přijatých: 40 uchazečů

POPIS PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 • přijímací zkouška: jednokolová (písemná)
 • popis přijímací zkoušky: písemná zkouška (doba trvání: 65 minut)
  • skandinávské reálie a dějiny (max. 20 bodů)
  • skandinávská literatura (max. 30 bodů)
  • základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, větný rozbor (max. 30 bodů)
  • test z angličtiny (max. 20 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:

Příklady otázek zde.

Příklad testu z angličtiny zde.

Uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující literární díla, kterých se budou týkat některé otázky přijímacího testu:

Modul švédština:

 • Johannes Anyuru: Bouře se přihnala z ráje. Praha: Argo, 2014.
 • Mikael Niemi: Popmusic z Vittuly. Praha: Mladá fronta 2003, nebo Praha: Argo, 2018.
 • Stig Dagerman: Popálené dítě. Praha: Odeon 1985, nebo Praha: Mot komiks, 2010.

 

Doporučená sekundární literatura k přijímací zkoušce:
Kan, A. S.: Dějiny skandinávských zemí. Praha 1983
Kadečková, H.: Dějiny Islandu. Praha 2001 a 2009
Hroch, M., Kadečková, H. a Bakke, E.: Dějiny Norska. Praha 2005
Busck, S. a Poulsen, H.: Dějiny Dánska. Praha 2007
Brunclík, M., Havlík, V. a Pinková, A.: Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích. Praha 2011
Kadečková, H.: Soumrak bohů. Severské mýty a báje. Praha 1998, 2009 a 2018
Kadečková, H.: Dějiny severských literatur I. 2. vyd. Praha 1997
Humpál, M., Kadečková, H. a Parente-Čapková, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha 2006, 2. dopl. a rev. vyd. 2013 a
Hartlová, D. a kol.: Slovník severských spisovatelů. Praha 1998, 2. dopl. a akt. vyd. 2004

Jazykověná příprava:

Čechová, M. a kol.: Komplexní jazykové rozbory. Praha 1996.
Kol. autorů: Příruční mluvnice češtiny. Praha: 2012.

Magistři (skandinavistika)
Vizitka navazujícího magisterského programu
Germánská a severoevropská studia: Skandinavistika

 

Jak podat přihlášku se dozvíte zde

POPIS PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

1. písemná část (celkem 50 bodů) 
– 2 kratší eseje (1 literární a 1 jazykovědná) na zadané téma v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština)
– doba trvání zkoušky: 2 hodiny
Hodnotí se:
a. věcný obsah (25 bodů)
b. vyjadřovací schopnosti v daném jazyce (25 bodů)
2. ústní část (celkem 50 bodů)
– motivační pohovor v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština)
Hodnotí se:
a. motivace ke studiu (max 25 bodů)
i. přesvědčivá motivace (důkladně promyšlená a odpovídající náplni studia): 16-25 bodů
ii. částečně přesvědčivá motivace (poměrně promyšlená a vcelku odpovídající náplni studia): 8-15 bodů
iii. nedostatečná motivace (nedostatečně promyšlená a příliš neodpovídající náplni studia): 0 – 7 bodů
b. kvalita ústního projevu v jednom ze skandinávských jazyků (norština/dánština/švédština) (25 bodů)
– seznam četby u zkoušky nevyžadujeme
Možnost prominutí přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky – lze, pokud je průměrná známka státní bakalářské zkoušky (oborů Dánská/Švédská/Norská studia, resp. modulů dánština/norština/švédština nebo oborů se srovnatelnou náplní) 1.5

 

 

Doktorandi

Přijímací zkouška je jednokolová, a bude sestávat z ústního pohovoru nad tématem dizertační práce.

Pro další informace kontaktujte své budoucí školitele a vedení skandinavistiky.

 

Informace ze dne otevřených dveří: leden 2021

 

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky