Hlavní oblasti výzkumu

Celkově patříme ve vědecké činnosti k předním pracovištím FF (jež v je v kvantitativních i kvalitativních měřítcích první mezi humanitně-společenskovědními fakultami v ČR).

Dokládá to mj. zpráva o hodnocení vědy na UK, zpracovaná nezávislými externími posuzovateli. V ní jsme zmíněni například takto:

Anglophone and Germanic Studies seem to take the lead within the faculty. Their researchers and works are renowned and valued at a European level.“

„Cultural transfers and migration studies seem to have fostered some interesting comparative publications within research in German, Scandinavian and South Slavic literatures.“

„Peer-reviewers in Germany, France or Denmark were also quite familiar with the works of German and Scandinavian literary researchers at CU.“

„FF UK has also been involved in several research grants. Unsurprisingly, the leader in collecting grants is the Department of Germanic Studies.“ 

 

Literární věda

 • staroseverská mytologie
 • středověká literatura – eddická poezie, skaldská poezie, ságy
 • romantismus
 • skandinávské literatury od 19. století do současnosti
 • modernismus a avantgarda
 • teorie vyprávění
 • literární překlad a recepce skandinávských literatur v českém kontextu
 • N. F. S. Grundtvig, Søren Kierkegaard, Hans Christian Andersen, J. V. Jensen, Henrik Ibsen, Knut Hamsun, Selma Lagerlöfová

Jazykověda

 • korpusová lingvistika
 • textová lingvistika – koheze textu, textové role
 • aktuální členění větné – informační struktura
 • sémantika severogermánských sloves
 • současná jazyková situace ve Skandinávii

Reálie

 • česko-severské kulturní vztahy
 • Češi ve Skandinávii
 • kulturní a jazyková emancipace Sámů
 • emigrace Skandinávců do Ameriky
 • percepce skandinávské kultury v českém prostředí

 

Úvod > Věda a výzkum > Hlavní oblasti výzkumu