Základní informace o studiu

OBECNÉ INFORMACE:

Studium severských jazyků v bakalářském stupni je pouze dvouoborové. Kombinace severského jazyka s druhým oborem je libovolná, nepovoluje se pouze kombinace dvou jazyků vyučovaných v oddělení skandinavistiky (nelze tedy kombinovat například dánštinu s norštinou nebo se švédštinou).

Bakalářské studium zahrnuje předměty nezbytného jazykového a literárněvědného základu, dějin všech severských literatur, dějin Skandinávie a dějin filozofie.

Základní plán bakalářského studia je rozvržen do šesti semestrů (3 roky), magisterského pak do čtyř semestrů (2 roky).

Bakalářské i magisterské studium se uzavírá obhajobou závěrečné práce (bakalářské, resp. diplomové) a státní zkouškou. V případě dvouoborového studia si student volí, na kterém z obou studovaných oborů bude závěrečnou práci psát.

Absolvent dosáhne titulu Bc. v případě bakalářského studia, Mgr. v případě magisterského studia.

Navazující magisterské studium probíhá v jediném oboru nazvaném Skandinavistika, i ten lze studovat výlučně dvouoborově. Podmínkou přijetí je výborná znalost jednoho ze tří hlavních skandinávských jazyků, tedy dánštiny, norštiny nebo švédštiny. V průběhu magisterského studia student tuto svou znalost ještě prohloubí, zároveň si osvojí pasivní znalost obou zbývajících hlavních skandinávských jazyků.

Navazující magisterské studium poskytuje studentům prostor ke specializaci dle vlastního zájmu a klade větší důraz na jejich samostatnou práci a individuální konzultace u vyučujících, zejména ve druhém roce studia.

Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení. Jazyková cvičení jsou vedena lektory, rodilými mluvčími příslušného severského jazyka.

Průběžná kontrola studia se obvykle provádí formou zkoušky (ZK), zápočtu (Z) nebo kolokvia (KV).

Úplný výčet způsobů kontroly studia spolu s jejich definicemi najdete ve Studijním a zkušebním řádu FF UK, čl. 6.

 

STUDIJNÍ PLÁNY:

Upozorňujeme, že předměty v kategoriích „povinně volitelné“ a „volitelné“ jsou pouze příklady, v rámci těchto kategorií mohou být nabídnuty i jiné předměty či kurzy.

PŘED ZAČÁTKEM PRVNÍHO SEMESTRU:

 • informace o zápisu do 1. ročníku najdete zde
 • po zápisu je třeba si sestavit rozvrh
  • kompletní nabídka předmětů FF UK je ve Studijním informačním systému
  • rozvrhy pro všechny ročníky bakalářského studia jsou uvedené výše na této stránce
  • doporučený průchod studiem není závazný, ale doporučujeme, aby ho studenti respektovali
 • zápis do předmětů probíhá prostřednictvím SIS

V PRŮBĚHU SEMESTRU:

 • v SIS najdete informace o jednotlivých předmětech – jejich anotace, studijní literaturu a požadavky ke zkoušce či zápočtu
 • studijní materiály najdete v Knihovně ÚGSKnihovně Jana Palacha nebo na stránkách jednotlivých kurzů v SISu
 • konzultační hodiny vyučujících Oddělení skandinavistiky najdete zde

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ:

 • ke zkouškám a zápočtovým testům se studenti zapisují většinou přes SIS
 • výsledky atestací zapisují jednotliví vyučující do SIS; papírové indexy se již nevydávají
 • během zkouškového období může docházet ke změnám konzultačních hodin vyučujících – sledujte prosím Důležitá oznámení

DALŠÍ ODKAZY SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM:

Úvod > Studium > Základní informace o studiu