Profil oddělení

 

Oddělení skandinavistiky je součástí Ústavu germánských studií. Kromě českých pracovníků působí v oddělení i tři lektoři – rodilí mluvčí z Dánska, Norska a Švédska. Existence tří oficiálních skandinávských lektorátů na jedné univerzitě, tedy lektorátů spolufinancovaných příslušnými zeměmi, je v celosvětovém měřítku unikátní a setkáme se s ní pouze na těch nejprestižnějších univerzitách.

V České republice lze všechny tři hlavní severogermánské jazyky, čili dánštinu, norštinu a švédštinu, studovat na úrovni vysokoškolských oborů pouze na FF UK. Vedle toho se zde fakultativně vyučuje i staroseverština, moderní islandština a sámština. Oddělení skandinavistiky na FF UK tak v České republice představuje jediné vskutku celoskandinavistické pracoviště.

Výuka dánštiny, norštiny a švédštiny jako samostatných oborů funguje na FF UK nepřetržitě od roku 1969.

HISTORIE SKANDINAVISTIKY

Skandinavistické neboli nordistické obory na Univerzitě Karlově mají dlouhou tradici. Podobně jako na mnoha jiných univerzitách mimo Skandinávii se postupně vyvinuly v rámci studia germanistiky a poté se osamostatnily. První odborné práce na severská témata vznikaly na UK již v druhé polovině 19. století, ale systematičtější podoby nabyla pražská nordistika až ve století dvacátém. Její první výraznou osobností byl Arnošt Vilém Kraus (1859–1943), profesor germanistiky, který se zaníceně věnoval i kultuře a literatuře skandinávských zemí. Na Univerzitě Karlově začal přednášet na severská témata v roce 1894. Významným pokračovatelem byl Ladislav Heger (1902–1975), který se věnoval zejména staroseverské literatuře.

Na Filozofické fakultě UK také krátce působil pracovník Československé akademie věd Radko Kejzlar (1930–2012), autor řady důležitých nordistických studií, který se po odchodu z Československa stal profesorem severských literatur na univerzitě v Mnichově. Několik generací skandinavistů vychovala Helena Kadečková (1932–2018), jejíž široké odborné dílo sahá od staroseverské literatury až po tvorbu současných autorů. Každý z výše zmíněných vědců rovněž vytvořil významné dílo překladatelské.

OBHÁJENÉ BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE STUDENTŮ SKANDINAVISTIKY

Seznam prací ke stažení zde.

Úvod > Oddělení > Profil oddělení